Coincidències i desavinences entre les estratègies de gestió de biblioteques universitàries i les directrius marcades per consorcis i institucions europees vers el patrimoni bibliogràfic patrimonial

Victòria Rodrigo Fuentes

Resumen


En aquest estudi volem mostrar com algunes biblioteques, contretament les universitàries, estan gestionant una nova realitat virtual, la que suposa la digitalizació dels seus fons bibliogràfics antics i l'accessibilitat que ofereixen a aquests documents a través d'Internet.

Les biblioteques seleccionades per aquest treball són: la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, la Biblioteca de la Universitat de Barcelona i la Bibliothèque de la Sorbonne Universités de Paris, totes elles referents per la seva col•lecció de patrimoni bibliogràfic.

Analitzarem i compararem les diferents estratègies que segueixen aquestes institucions per dur a terme la gestió dels seus fons patrimonials. Així com tractarem el suport que reben aquestes dels organismes que les representen i com l'apliquen en els seus plans de treball.  Ens referim als consorcis als que pertanyen, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, REBIUN, el Consortium universitaire de périodiques numériques (Couperin) i l'associació League Bibliothèques Europeennes de Recherche.

També volem mostrar la correlació existent entre els diferents models de gestió i d'organització d'aquestes biblioteques. Maneres de fer diferents, tot i estar emparades sota les mateixes directrius europees.

En aquests informe no ens oblidarem dels usuaris d'aquestes institucions, especialment aquells que estan abocats a la recerca i la investigació, i veurem quines institucions orienten les seves estratègies a la cerca de l'excel•lència dels serveis que ofereixen.


Palabras clave


Biblioteques universitàries; Fons antics; Col•leccions bibliogràfiques patrimonials; Digitalizació; Accessibilitat a Internet; Estratègies; Gestió; Consorcis; Models de gestió; Usuaris; Recerca i investigació

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5557/IIMEI4-N6-091110

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c)

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241