Preservació del patrimoni digital a la Biblioteca de Catalunya

Eugènia Serra, Karibel Pérez, Ciro Llueca

Resumen


[CATALÀ]

Des de 2004 la Biblioteca de Catalunya (BC) s’ha posicionat per abordar el repte del nou paradigma tecnològic sota la missió de convertir-se en una biblioteca “oberta, fiable i útil”. Amb la vista posada en la propera modificació de la llei del dipòsit legal, l’estratègia de preservació del patrimoni digital contempla les accions destinades a publicar a Internet les col·leccions analògiques de la BC; i complementàriament la creació de l’arxiu de les pàgines web de Catalunya. L’últim graó en la consolidació d’aquesta nova política bibliotecària és un instrument de preservació en alta seguretat creat a partir de les recomanacions i iniciatives internacionals i de l’experiència de la mateixa BC.

[ESPAÑOL]

Desde 2004 la Biblioteca de Cataluña (BC) se ha posicionado para abordar el reto del nuevo paradigma tecnológico bajo la misión de convertirse en una biblioteca "abierta, fiable y útil".  Con la vista puesta en la próxima modificación de la ley del depósito legal, la estrategia de preservación del patrimonio digital contempla las acciones destinadas a publicar en Internet las colecciones analógicas de la BC, y complementariamente la creación del archivo de las páginas web de Cataluña. El último paso en la consolidación de esta nueva política bibliotecaria es un instrumento de preservación en alta seguridad creado a partir de las recomendaciones e iniciativas internacionales y de la experiencia de la propia BC.

[ENGLISH]

 

Since 2004 the Library of Catalonia (BC ) has positioned itself to address the challenge of the new technological paradigm under the mission of becoming a library “open, reliable and useful”. With a view to the forthcoming amendment of the law of legal deposit, the strategy of digital heritage preservation includes actions to publish online the analog collections of BC, and the creation of the Web archive of Catalonia. The last step in the consolidation of this new library policy is a high security preserving tool, based on the international guidelines and initiatives and the experience of the BC itself.

 Palabras clave


Bibliotecas nacionales; preservación digital; repositorios digitales; National libraries; digital preservation; digital repositories; Biblioteques nacionals; preservació digital; repositoris digitals

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5557/IIMEI2-N2-005020

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c)

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241