Rosalia Guilleumas i Brosa, o la renovació de la biblioteconomia a Catalunya

Assumpció Estivill Rius

Resumen


Valenciano:

Entre 1969 i 1983 Rosalia Guilleumas i Brosa (1924-2007) va ocupar càrrecs directrius de primera línia dins del sistema bibliotecari català. Per a les biblioteques i les institucions que havien viscut en l'immobilisme més patètic durant els darrers trenta anys, aquella etapa final del franquisme era un moment ple de reptes i d'oportunitats per superar l'atròfia de les darreres dècades. Rosalia Guilleumas, com a directora de la Biblioteca Provincial i Universitària de Barcelona (1969-1980), de la Biblioteca de Catalunya (1973-1983), de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona (1973-1982) i de l'antiga Escola de Bibliotecàries (1973-1982), va realitzar una molt bona labor de gestió per modernitzar aquestes institucions. En el cas de l'Escola, no sols va posar al dia la institució acabant amb el seu caràcter exclusivament femení i renovant-ne el pla d'estudis, sinó que a més va aconseguir vèncer tots els esculls que dificultaven el reconeixement dels ensenyaments com a estudis universitaris. Va ser gràcies a la seva labor que es va aprovar la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i que l'Escola passés a tenir el rang d'Escola Universitària adscrita a la Universitat de Barcelona. Si bé Guilleumas va destacar també en els estudis filològics, aquest treball se centra en la seva activitat de gestió bibliotecària.

English:

Between 1969 and 1983, Rosalia Guilleumas i Brosa (1924-2007) occupied important management positions in the Catalan library system. For libraries and institutions that had lived in the most abject immobilism for the previous thirty years, that last period of Franco's regime was full of challenges and of opportunities to overcome the atrophy of recent decades. As director of the Biblioteca Provincial i Universitària de Barcelona (1969-1980), the Biblioteca de Catalunya (1973-1983), the provincial library system (1973-1982), and Barcelona's Library School (1973-1982), Rosalia Guilleumas's management was very effective in modernizing these institutions. In the case of the Library School, she not only brought it up to day by ending its exclusively female character and renewing its curriculum, but also managed to overcome all the obstacles to achieving university status for library studies and affiliating the Library School to the University of Barcelona. Guilleumas was also an outstanding researcher in the philological field, but this paper focuses on her library administration work. 


Palabras clave


Rosalia Guilleumas i Brosa; Biblioteca Provincial i Universitària de Barcelona; Biblioteca de Catalunya; Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona; Escola de Bibliologia (antiga Escola de Bibliotecàries); Biblioteconomia i Documentació;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5557/IIMEI1-N1-083104

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c)

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241